Over NSKI

Beleidsplan NSKI 2019- 2022

 

Naam: Nederlandse Stichting voor de Kinderen van Irak

Adres: Zeeasterstraat 19, 8302 CA Emmeloord

Telefoonnummer: 06-82492393

Emailadres: suhaila@nski.nl

RSIN: 857012757

KvK: 67472613

Bankrekeningnummer: NL10ABNA0547629885

Referentie: Beleidsplan NSKI 2019-1022

status: Definitief

Datum: 9-9-2019

Auteurs: Suhaila Sawa, Klaas Ferbeek.

 

Inleiding:

In 2016 op 13 september werd NSKI (Nederlandse stichting voor hulp aan kinderen in Irak) opgericht in de  “Gemeente Noordoostpolder”, Emmeloord.

Dit beleidsplan heeft betrekking op de periode augustus 2019 tot en met augustus 2022.

In dit beleidsplan verwoordt het bestuur de doelstellingen en de verwachte resultaten van de gezamenlijke inspanning in de genoemde periode.

Doelstelling
Door de oorlog in Irak zijn er veel kinderen hun ouders of èèn van beide kwijt geraakt, er zijn veel kinderen wees geworden. Voor deze kinderen (wezen) en de mensen uit hun omgeving wil de stichting N.S.K.I. een verandering proberen te weeg te brengen, zodat zij weer zicht mogen krijgen op een nieuwe toekomst.

Missie
Dit nu, is onze missie en verlangen om de kinderen van Irak een hoopvolle toekomst te geven, door de omstandigheden te genereren die het mogelijk maken om zelfredzaam te zijn en hun te ondersteunen op manieren die voorhanden zijn in de noden die actueel zijn.

Op dit moment zijn er meerdere beperkingen waarvan het ontbreken van schoon drinkwater de meest urgente is. Door de sterk vervuilde rivier de Tigris, wat mede ontstaan is door de oorlog (I.S.),ontstaan ziekten en overlijden er met de regelmaat  kinderen ten gevolge hiervan.

Wij vinden het genereren van schoon water middels een waterzuiveringsinstallatie de meest belangrijke hulp die op dit moment geboden kan worden.

Visie
Bij goed gesmede hulpverleningsplannen, horen voorspoed maar ook tegenspoed en dit zal zich in dit traject ook kunnen voordoen . Belangrijk is dat er dankbaarheid is bij voorspoed, en dat er hulp gevraagd wordt bij tegenspoed aan Hem waar de hulp altijd  vandaan komt. Dat we als groep en ook persoonlijk dit kunnen onderschrijven .

Wat door ervaringen van hulpverleners vaak blijkt, dat het heel belangrijk is dat mensen weten dat mensen op afstand aan hun denken.

Projecten
– Prioriteit is eerst een waterzuiveringsinstallatie te bouwen bij de plaats Fishkhabour voor de regio Ninevè Noord Irak. Water als eerste levensbehoefte !!

……………………………………………………………………………………………………………

– Hier opvolgend heeft het aanleggen van een groentetuin hoge prioriteit, hier willen we vooral de jongeren (slachtoffers in Irak) bij betrekken. Het schone water is hier van grote betekenis om de jonge plantjes en zaden te laten kiemen, zo kunnen ze hun eigen groente c.q aardappelen verbouwen een win/win situatie , mogelijk een deel vermarkten.

……………………………………………………………………………………………………………….

– Hierop volgend plannen voor een opvangcentrum voor de ontheemde kinderen en de mogelijke ouders die er nog zijn , om met elkaar hun traumatische ervaringen te delen en te verwerken.

…………………………………………………………………………………………………………………..

– Waar mogelijk ondersteuning bieden bij medische hulp en het aanbieden/faciliteren van onderwijs.

Maar dat we ons bewust moeten zijn om niet meer te beloven dan dat we aan kunnen m.a.w geen valse hoop wekken.            

Verantwoording
Jaarlijks worden de inkomsten en uitgaven verantwoord in ons financieel jaarverslag, dat wordt gepubliceerd op onze website.

Ons jaarverslag wordt jaarlijks voor 1 augustus gepubliceerd op onze website.

Wij streven ernaar om een zo helder, transparant en betrouwbaar beeld weer te geven van de voortgang van het project.

In Irak is verantwoordelijk dhr: Aymen Saadoon van de organisatie N.S.K.I , de informatie wordt verwerkt in tekst en beeldmateriaal op de website. Wij willen zorgen dat het leven van de Iraakse mensen weer hoop krijgt en ook aan kunnen geven hoe het werk door onze stichting het leven van deze mensen veranderd .

Als het geheel voltooid is en de waterzuiverings-installatie operatief is, zal het project het eerste jaar begeleid worden door dhr: Aymen. Na een jaar vindt er een overdracht plaats aan de Iraakse regering die de verantwoording ervoor dan overnemen. De ondertekening hiervoor heeft plaats gevonden.

 We streven ernaar om in de Huis-aan-Huis bladen de Noordoostpolder/ Urker nieuwsblad en in de maandelijkse kerkbladen en het kwartaal magazine van Wilde Ganzen, de voortgang van onze projecten te vermelden.

Een interview met TV Flevoland en radio noordoostpolder, proberen we ook te krijgen.

Fondsenwerving
Om de benodigde financiën te realiseren nemen we ons voor om:

  • Koren aanspreken of zij een uitvoering willen geven, waar dan een collecte aan verbonden wordt.
  • Collecteren op straat waar dit toegestaan is, met het afgeven van een duidelijke informatie flyer.
  • Een Aramees buffet aan instanties aanbieden, met een verloting waar prijzen te winnen zijn.
  • Kano wedstrijden in de Wellerwaard te organiseren. ( met prijzen )
  • Het scootmobiel ringsteekspel te organiseren.
  • Voor te houden activiteiten ondernemers vragen voor sponsor prijzen.
  • Onze stichting aanmelden bij “Stichting Geef.nl” om mensen te bereiken die zich aangesproken voelen door het project en hier een donatie voor willen geven.
  • Door artikelen in de krant, mensen bekend te maken met het werk van NSKI en op te roepen om te doneren.
  • Dat er bij donaties een rekening overlegd kan worden.

Kansen
Wij denken als stichting dat we met dit goed onderbouwde plan meerdere organisatie’s en instantie’s kunnen bereiken om het project mee te ondersteunen.

B.V  Kerken , bedrijven, families die hun kado-geld beschikbaar willen stellen en privè personen die zich hopelijk aangesproken voelen om mee te willen delen in de hulp gedachte!!!

Bedrijven kunnen hun reclame boodschap op de site plaatsen voor een bedrag voor meerdere jaren.

Aandachtspunten

In de komende tijd moeten we nieuwe mensen interesseren en vinden voor een bestuurs-functies en ook vrijwilligers die behulpzaam willen zijn bij activiteiten, een aantal bestuursleden hebben aangegeven slechts tijdelijk hun rol te willen vervullen.

Daarbij is het van belang om meer stabiliteit en continuïteit te brengen in onze inkomsten m.a.w donaties van bedrijven en particulieren etc.

Beheer en besteding van het vermogen van de instelling.
Het beheer over het vermogen van NSKI wordt gevoerd door de penningmeester Maaike Hoekstra. Beslissingen over uitgaven worden genomen door het hele bestuur en aanvragen voor uitgaven lopen via de penningmeester.

Bestuurs leden kunnen niet over het vermogen beschikken als of het hun eigen vermogen zou zijn, bij opheffing van de stichting wordt dan beschikbare vermogen over gedragen aan een geregistreerde andere stichting met een soortgelijk doel.

Het volledige vermogen wordt gebruikt voor de gestelde doelen. De medewerkers, het bestuur en de beleidsbepalers krijgen geen beloning voor hun inspanningen. Wanneer in de toekomst de fondsen toereikend zijn zullen in ieder geval de gemaakte onkosten gedekt worden. Deze worden nu (nog) door het bestuur zelf betaald.

Bestuurssamenstelling:

Voorzitter: Suhaila Sawa
Penningmeester: Maaike Hoekstra Buynink
Senior adviseur : Klaas Ferbeek

 

kerst actie

  Kerst-actie-spoed!   Elk jaar helpen we met kerst de wees-kinderen die in tenten leven met voedsel en kleding. Ook dit jaar hopen en wachten ze

Meer informatie

Wilt u helpen?

Wilt u bijdragen aan het werk van NSKI? Uw steun betekent een grote verbetering in het leven van een kind. Een klein bedrag maakt al een groot verschil.

Hue_Saturation-2-new.jpg

Wij zetten ons in voor

Weeskinderen

Het bieden van diverse hulp aan weeskinderen en dakloze kinderen door hen onderdak, kleding en eten te geven, naast de medische en financiële hulp.

Onderwijsprogramma

et geven van kansen op het gebied van opleiden aan de onopgeleide kinderen door onderwijsprogramma's te bieden met begeleiding en schoolspullen.

Voedselinitiatieven

Het geven van kansen op het gebied van opleiden aan de onopgeleide kinderen door onderwijsprogramma's te bieden met begeleiding en schoolspullen.

Gehandicapte kinderen

Het bieden van medische en financiële ondersteuning aan fysiek gehandicapte kinderen door aangeboren aandoeningen, ongelukken, oorlog, terreuraanvallen en aan geestelijk gehandicapte kinderen zoals kinderen met autisme.

Medische ondersteuning

Het bieden van medische en financiële ondersteuning aan fysiek gehandicapte kinderen door aangeboren aandoeningen, ongelukken, oorlog, terreuraanvallen en aan geestelijk gehandicapte kinderen zoals kinderen met autisme.

Weesprogramma

Het ondersteunen van kinderen in een speciaal weesprogramma die hun ouders zijn verloren door ongelukken of gewelddadige situaties zoals oorlog of een aanslag door terroristen.

Onze projecten en activiteiten

kerst actie

  Kerst-actie-spoed!   Elk jaar helpen we met kerst de wees-kinderen die in tenten leven met voedsel en kleding. Ook dit jaar hopen en wachten ze

Benefiet buffet Lemmer

Op 20 oktober hebben we bij Baptisten gemeente Lemmer e.o. een prachtig benefiet buffet mogen houden.Het was een gezellige middag met overheerlijk Aramees eten en

Water en voedsel distributie

NSKI verzorgd voedsel en water 28 februari 2018 Als onderdeel van de 2018 campagne genaamd “Renaissance Generation” werkt NSKI mee aan de distributie en verdeling

Al Nuhrain kleuterschool

Al Nuhrain Kleuterschool In 2018 opende de NSKI-organisatie, vertegenwoordigd door NSKI irak gemeentebestuurder Ayman Sadoon, de Al Nahrain kleuterschool in Bagdad, waar minder fortuinlijke kinderen

Ninevé

Wij zoeken donaties voor waterzuivering

Samen met stichting Wilde Ganzen willen wij een oproep doen voor een bijdrage aan een waterszuiveringsinstallatie voor plaats Fisk-Khabour in regio Ninevé

Onze sponsors